ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร 0-7431-7687 โทรสาร 0-7431-7686


นายพิธาน ดลหมาน โทร. 09-5945-2647

ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล โทร. 08-4195-2877

หน่วยงานความร่วมมือ

1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
9. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
10. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์