ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร 0-7431-7687 โทรสาร 0-7431-7686


นายพิธาน ดลหมาน โทร. 09-5945-2647

ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล โทร. 08-4195-2877

ผศ.ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ โทร. 08-6095-6996

หน่วยงานความร่วมมือ

1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
9. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์