สาขา

  1. นิติศาสตร์
  2. รัฐศาสตร์
  3. สังคมศาสตร์
  4. บริหารธุรกิจ
ผลงานที่เปิดรับ

  1. บทความวิจัย
  2. บทความวิชาการ
เข้าสู่ระบบ
รูปแบบการนำเสนอ

  1. การบรรยาย (Oral) ผ่านระบบ Online
ค่าลงทะเบียน

ประเภท บทความฉบับเต็ม
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
ภาคีเครือข่าย 1,000 บาท
นิสิต/นักศึกษา 500 บาท
การชำระเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสงขลา
เลขที่บัญชี 691-2-36609-3
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ