เข้าสู่ระบบ
กลุ่มผลงานในการนำเสนอ

  1. ด้านนิติศาสตร์
  2. ด้านสังคมศาสตร์
ค่าลงทะเบียน

ประเภท บทความฉบับเต็ม บทคัดย่อ Poster/Infographic
(รับเฉพาะผลงานของนิสิตและนักศึกษา)
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 1,500 บาท 500 บาท
ภาคีเครือข่าย 1,500 บาท 1,000 บาท

* ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอบทความ 500 บาท

การชำระเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสงขลา
เลขที่บัญชี 691-2-36609-3
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ